Scan & Pair

Zebra 为 Symbol Windows Mobile/CE 设备提供的打印机配对解决方案,利用扫描器即可轻松配对。

  • 简单、一致的 Zebra 设备配对
  • 直观的连接
  • 更短的设置时间
  • 精心可靠的配对活动


可兼容打印机:

  • iMZ 系列
  • QLn 系列
  • RW 系列(D 对讲机配置)


可兼容移动数据终端:

  • Symbol MC67A
  • MC75A
  • MC3100

下载资料

研究与学习