ZebraDesigner for mySAP Business Suite

使用 ZebraDesigner™ for mySAP™ Business Suite v2 标签设计软件,可轻松地在用户友好的界面内设计和修改标签,并从 SAP 的 mySAP™ Business Suite 环境中直接打印,无需中间软件或其他编程。功能包括:

  • WYSIWYG 标签设计
  • RFID 功能
  • 简易的模板导出,用于创建准备上传的文件
  • 打印机配置和诊断工具