ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   

   

   

Επωνυμία εταιρείας:  
α) Επωνυμία στα ελληνικά
β) Επωνυμία στα αγγλικά
γ) Διακριτικός τίτλος
α) Zebra Technologies Ελλάς Μονοπρόσωπη ΙΚΕ 
β) Zebra Technologies Hellas Single Member ΙΚΕ 
γ) Zebra Technologies
Κεφάλαιο εταιρείας: Eυρώ 20.000
Είδος συνεισφοράς: Μόνο συνεισφορές σε κεφάλαιο
Εγγυητικές εισφορές: Καμία
Αριθμός ΓΕΜΗ: 131851701000
Έδρα και διεύθυνση της εταιρείας: Λουκιανού 6, 10675 Αθήνα
Δήμος Αθηναίων
Ονοματεπώνυμο διαχειριστή: α) Stephen Michael Piercey
β) Ashley Arnold Ford
Επωνυμία / διεύθυνση εταίρου: ZEBRA DIAMOND HOLDINGS LIMITED 
Dukes Meadow Millboard Road, Bourne End, 
Buckinghamshire, SL8 5XF, Ηνωμένο Βασίλειο
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.zebra.com/greece
Ισολογισμοί: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ SIGNED