Ocena gotowości do obsługi funkcji głosowych

Pracownik sklepu spożywczego pomagający klientowi z użyciem urządzenia mobilnego

W ramach usługi oceny gotowości do obsługi funkcji głosowych (Voice Readiness Assessments) pomagamy klientowi ustalić, czy jego istniejące sieci bezprzewodowe i przewodowe są przygotowane do planowanego przez niego wdrożenia nowych urządzeń i usług głosowych. Proces ten obejmuje ocenę istniejącej infrastruktury sieciowej klienta oraz stosowanych przez niego procedur pod kątem wymagań stawianych przez używane w firmie urządzenia wykorzystujące funkcje głosowe. Badana jest także fizyczna i logiczna architektura sieci oraz stosowane przez klienta procesy operacyjne. Po zakończeniu oceny dostarczamy raport końcowy, zawierający szczegółowy opis ustaleń i wniosków, wskazujący wszelkie braki oraz przedstawiający konkretne zalecenia dotyczące sposobów wyeliminowania tych braków.

 


 

CECHY I ZALETY

Ocena możliwości sieci LAN i WLAN 
Ustalamy, czy sieci LAN lub WAN klienta są gotowe do obsługi nowych usług głosowych przy jednoczesnej obsłudze istniejących aplikacji wykorzystujących dane.

Ustalenie wydajności sieci IP LAN oraz WLAN 
Oceniamy sieć IP LAN i/lub WAN pod kątem dostępności, wydajności, łatwości zarządzania, interoperacyjności i gotowości do obsługi funkcji głosowych.

Wskazanie wszelkich braków i kroków do podjęcia 
Ustalamy, jakich elementów brakuje do tego, by uzyskać wysokowydajną sieć obsługującą funkcje głosowe i pomagamy klientowi wybrać optymalny sposób wyeliminowania tych braków.

 


 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

1. Wniosek o ocenę sieci pod kątem obsługi funkcji głosowych 
Przed ustaleniem terminu wizyty u klienta firma Zebra omówi z klientem formularz wniosku o ocenę sieci pod kątem obsługi funkcji głosowych, co pomoże ustalić charakter wymaganej analizy środowiska (tj. czy konieczne jest sporządzenie schematu sieci, planu rozmieszczenia budynków lub pomieszczeń, czy też analizy infrastruktury WLAN/LAN/WAN) i umożliwi firmie Zebra przydział odpowiednich zasobów oraz podjęcie działań przygotowawczych przed przeprowadzeniem oceny sieci pod kątem gotowości do obsługi funkcji głosowych.

2. Kierownik projektu z firmy Zebra 
Zebra wyznaczy kierownika projektu, z którym klient będzie mógł się kontaktować. Kierownik zajmie się koordynacją procesu oceny i współpracą z klientem oraz będzie ogólnie odpowiadać za ukończenie projektu i zrealizowanie założonych zadań. Ponadto ustali on liczbę dni (w tym dni spędzonych na miejscu u klienta) potrzebnych na dokonanie oceny.

3. Ocena sieci WLAN, LAN i rozwiązań koniec-koniec 
Ocena gotowości do obsługi funkcji głosowych składa się z dwóch etapów: oceny i weryfikacji. Na etapie oceny przeprowadzana jest analiza porównawcza istniejącej sieci klienta pod kątem gotowości do obsługi funkcji głosowych i przedstawiane są działania zaradcze konieczne do przygotowania sieci do obsługi tych funkcji. Etap weryfikacji obejmuje końcową ocenę gotowości sieci po wdrożeniu wszystkich zaleconych poprawek i precyzyjnym dostrojeniu sieci, potrzebnym do optymalizacji jakości usług głosowych. Podczas obu etapów Zebra wyśle do obiektu klienta eksperta, który przeprowadzi wszystkie czynności związane z oceną sieci w ciągu jednego (1) dnia lub większej liczby dni, w zależności od rozmiarów obiektu klienta i stopnia złożoności infrastruktury.

4. Raport 
Po ukończeniu każdego z etapów procesu oceny firma Zebra dostarczy klientowi raport zawierający dokonane ustalenia. Raport z pierwszego etapu będzie obejmować ocenę prognostyczną sieci WLAN (w przypadku, gdy wdrożona ma zostać nowa sieć) lub ocenę terenu i infrastruktury WLAN (w przypadku, gdy w ramach przygotowania do obsługi funkcji głosowych rozbudowywana jest sieć istniejąca). Raport ten obejmować będzie także zestawienie materiałów zawierające listę zalecanego nowego sprzętu (jeżeli będzie miało to zastosowanie) oraz wszelkie kroki zaradcze mające na celu wyeliminowanie problemów z konfiguracją lub wydajnością sieci celem przygotowania jej do obsługi funkcji głosowych. Raport dotyczący etapu weryfikacji zawiera ocenę terenu i infrastruktury WLAN oraz analizę parametrów wydajności działania usług głosowych typu koniec-koniec i zalecenia dotyczące końcowych czynności mających na celu optymalizację jakości usług głosowych.

5. Instalacja i konfiguracja urządzeń głosowych 
Firma Zebra zainstaluje i skonfiguruje klienta Zebra Enterprise Direct SIP lub Cisco Jabber na maksymalnie 10 urządzeniach MC40.

6. Plan testu akceptacyjnego 
Firma Zebra sporządzi z klientem plan testu akceptacyjnego mającego na celu weryfikację gotowości sieci przewodowej i bezprzewodowej do obsługi funkcji głosowych.

7. Opcje oceny gotowości sieci do obsługi funkcji głosowych 
Firma Zebra oferuje opcję oceny sieci małej (składającej się z poniżej 10 elementów sieciowych i obejmującej obszar poniżej 18,5 tys. metrów kwadratowych) oraz sieci dużej (składającej się z poniżej 25 elementów sieciowych i obejmującej obszar poniżej 46,5 tys. metrów kwadratowych), a także opcje oceny jednoobiektowej i wieloobiektowej. Na żądanie Zebra przygotowuje także wycenę dla większych obiektów lub bardziej złożonej infrastruktury.