Odwołanie do umowy EULA – zasoby nieograniczone

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

(OPROGRAMOWANIE NIEPODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM)

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego ("EULA") jest umową prawną pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) a firmą Zebra Technologies Corporation ("Zebra") w odniesieniu do oprogramowania należącego do firmy Zebra i jej spółek zależnych oraz jej dostawców i licencjodawców zewnętrznych, do którego jest dołączana niniejsza umowa EULA. ("Oprogramowanie"). KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE TYCH WARUNKÓW, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

1. PRZYZNANIE LICENCJI Zebra przyznaje Użytkownikowi, czyli klientowi końcowemu, następujące prawa, pod warunkiem, że Użytkownik spełnia wszystkie warunki niniejszej umowy EULA: W przypadku Oprogramowania przeznaczonego do użytku ze sprzętem firmy Zebra firma Zebra niniejszym udziela Użytkownikowi ("Licencjobiorca" lub "Użytkownik") ograniczonej, osobistej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Tylko pracownicy lub podwykonawcy mogą używać Oprogramowania. Użytkownik podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników i podwykonawców warunków niniejszej Umowy. Użytkownik będzie korzystać z Oprogramowania wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych, wyłącznie w celu obsługi sprzętu Zebra. W tym otrzymuje prawo do (i) używania, modyfikowania i włączania całości lub części przykładowego kodu źródłowego ("Kod przykładowy"), plików biblioteki uruchomieniowej i/lub plików dokumentacji, które mogą być zawarte w niezmodyfikowanym Oprogramowaniu do własnych programów Licencjobiorcy ("Programy użytkownika") wyłącznie w celu obsługi sprzętu firmy Zebra, pod warunkiem, że licencja nie zostanie udzielona na podstawie jakichkolwiek patentów, które mogą zostać naruszone przez modyfikacje Licencjobiorcy, prace pochodne lub inne prace, do których może zostać włączona jakakolwiek część Oprogramowania; (ii) rozpowszechniania Kodu przykładowego w formacie kodu obiektowego tylko w formie znacząco zmodyfikowanej lub tylko jako część Programów użytkownika, wyłącznie w celu obsługi sprzętu firmy Zebra; oraz (iii) rozpowszechniania plików biblioteki uruchomieniowej w ich oryginalnej formie, wyłącznie w celu obsługi sprzętu firmy Zebra. W przypadku samodzielnego Oprogramowania Użytkownik może zainstalować, używać, modyfikować i włączać całość lub część dowolnego kodu obiektowego, dostępnego kodu źródłowego ("Kod źródłowy"), plików biblioteki uruchomieniowej i/lub plików dokumentacji, które mogą być dołączone do niemodyfikowanego oprogramowania, do własnych programów ("Programy użytkownika") oraz rozpowszechniać Programy użytkownika stronom trzecim.  Jakiekolwiek korzystanie z Oprogramowania wykraczające poza warunki określone w niniejszym dokumencie jest surowo zabronione i zostanie uznane za naruszenie niniejszej Umowy, co będzie skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem Licencji.  Firma Zebra będzie uprawniona do korzystania ze wszystkich dostępnych środków ochrony na podstawie prawa i zasad słuszności (w tym do natychmiastowego wydania nakazu sądowego i odzyskania całego Oprogramowania, chyba że Licencjobiorca jest agencją federalną rządu Stanów Zjednoczonych).

Niektóre przypadki Oprogramowania mogą podlegać licencjom typu open source. Postanowienia licencji typu open source mogą zastępować niektóre warunki niniejszej umowy EULA. Firma Zebra udostępnia odpowiednie licencje typu open source w pliku referencyjnym z informacjami prawnymi, dostępnym na urządzeniu i/lub w przewodnikach referencyjnych systemu lub w przewodnikach referencyjnych dotyczących interfejsu wiersza polecenia (CLI) związanych z niektórymi produktami firmy Zebra.

2. ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚCI. Firma Zebra zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w ramach niniejszej umowy EULA. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami i regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej. Firma Zebra lub jej dostawcy posiadają prawa do tytułu, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

3. OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Użytkownik nie może rozpowszechniać, udzielać sublicencji, wynajmować, pożyczać, wydzierżawiać, eksportować, eksportować ponownie, odsprzedawać, wysyłać lub przekierowywać bądź powodować eksportu, ponownego eksportu, odsprzedawania, wysyłania ani przekierowywania, bezpośrednio lub pośrednio, niemodyfikowanego Oprogramowania w ramach niniejszej Umowy. Użytkownik nie będzie (ani nie będzie zezwalać innym stronom na wykonywanie takich czynności): (i) łączyć Oprogramowania, w tym dowolnego Kodu źródłowego lub Kodu przykładowego, w całości lub w części, z jakimkolwiek oprogramowaniem typu open source posiadającym warunki licencji i obowiązki, które obejmują zobowiązania wynikające z licencji typu copyleft i/lub obciążenia związane z własnością intelektualną; (ii) usuwać jakichkolwiek informacji dotyczących własności, znaków, etykiet lub znaków logo z Oprogramowania; (iii) wypożyczać ani przenosić całości lub części Oprogramowania na jakąkolwiek inną stronę bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Zebra; lub (iv) wykorzystywać jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego w celu ominięcia jakiegokolwiek elementu zabezpieczającego przed kopiowaniem, jeżeli Oprogramowanie jest wyposażone w taki element zabezpieczający. 

4. DANE MASZYNOWE.  „Dane maszynowe” oznaczają anonimowe dane dotyczące użycia, zgromadzone przez urządzenia sprzedawane (lub licencjonowane) na mocy niniejszej Umowy, takie jak zarządzanie bateriami (czas rozładowania, prąd w trybie czuwania, średni prąd), czas pracy urządzenia, obciążenie procesora, wolna pamięć RAM, liczba uruchomionych procesów, informacje o sieci (nazwa, identyfikator), identyfikator urządzenia, wersja oprogramowania układowego, typ i wersja urządzenia, głośność dźwięku, stan diod LED, głośność sygnału dźwiękowego, poziom podświetlenia, oświetlenie klawiszy, wartość drogomierza, ponowne uruchamianie, przyczyna ponownego uruchomienia, całkowita pamięć i dostępność pamięci fizycznej, liczba cykli zasilania oraz czas pracy urządzenia.  Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy, wszystkie tytuły własności i prawa własności do Danych maszynowych należą do firmy Zebra.  W przypadku i w zakresie, w jakim uznaje się, że Użytkownik posiada jakiekolwiek prawa własności do Danych maszynowych, Użytkownik niniejszym przyznaje firmie Zebra ograniczone, nieodwołalne, niewyłączne prawo i licencję na korzystanie z Danych maszynowych.  Oprócz praw określonych w niniejszym akapicie firma Zebra może wykorzystywać wszelkie dane dostarczone przez Licencjobiorcę i jego użytkowników końcowych za pośrednictwem sprzętu lub Oprogramowania firmy Zebra lub w inny sposób udostępnione firmie Zebra podczas korzystania ze sprzętu lub Oprogramowania firmy Zebra do celów analitycznych, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje oraz w uzasadnionym zakresie wymaganym umownie lub w celu uzyskania funkcjonalności sprzętu lub Oprogramowania firmy Zebra, zgodnie z opisem w dokumentacji.

5. Informacje o lokalizacji. Oprogramowanie może umożliwiać Użytkownikowi zbieranie danych opartych na lokalizacji z jednego lub wielu urządzeń klienckich, co z kolei umożliwia śledzenie faktycznej lokalizacji tych urządzeń klienckich.  Firma Zebra wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji przez Użytkownika.  Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie uzasadnione koszty i wydatki firmy Zebra wynikające z roszczeń stron trzecich lub związane z nimi, dotyczące wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania danych lokalizacyjnych.

6. PRYWATNOŚĆ.  Polityka prywatności firmy Zebra (dostępna pod adresem: https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/privacy-statement.html), z późniejszymi zmianami, zostaje niniejszym włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.  W przypadku przekazywania danych osobowych firmie Zebra w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania firmy Zebra sposoby gromadzenia i wykorzystywania tych danych przez firmę Zebra oraz prawa Użytkownika do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania są regulowane przez Politykę prywatności firmy Zebra zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Firma Zebra może przetwarzać takie dane osobowe, jeśli firma Zebra ma podstawę prawną, aby to zrobić w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo lub przepisy. Podstawa prawna będzie zależeć od powodów, dla których firma Zebra zbiera i wykorzystuje takie dane osobowe. Ponadto firma Zebra zapewnia zgodność z rozporządzeniem RODO, a Załącznik dotyczący RODO firmy Zebra (dostępny pod adresem: https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/gdpr.html) uzupełnia Politykę prywatności firmy Zebra w zakresie przekazywanych danych osobowych do firmy Zebra oraz postanowień rozporządzenia RODO dotyczących użytkownika.

7. WYDAWANIE OPROGRAMOWANIA.  Firma Zebra może okresowo wydawać nowe wersje Oprogramowania, które będą udostępniane Użytkownikowi.

8. OGRANICZENIA EKSPORTU. Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie podlega ograniczeniom eksportu różnych krajów. Użytkownik zgadza się zachować zgodność ze wszystkimi przepisami międzynarodowymi i krajowymi, które mają zastosowanie do Oprogramowania, w tym wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami ograniczającymi eksport.

9. Cesja. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (z mocy prawa lub innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Zebra. Firma Zebra może dokonać cesji niniejszej Umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających bez zgody Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa jest wiążąca dla dobra stron i ich odpowiednich przedstawicieli prawnych, następców i dozwolonych cesjonariuszy.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsza umowa EULA obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Licencji wygasną automatycznie, bez powiadomienia ze strony firmy Zebra, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków niniejszej umowy EULA. Firma Zebra może rozwiązać niniejszą Umowę, oferując Użytkownikowi Umowę zastępczą na Oprogramowanie lub każdą nową wersję Oprogramowania oraz uzależniając dalsze korzystanie z Oprogramowania lub takiej nowej wersji od akceptacji przez Użytkownika takiej Umowy zastępczej. Po rozwiązaniu niniejszej umowy EULA Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania – pełne lub częściowe.

11. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. O ILE NIE ZOSTAŁO TO ODDZIELNIE OKREŚLONE W PISEMNEJ, WYRAŹNEJ, OGRANICZONEJ GWARANCJI, CAŁE OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ ZEBRA JEST DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZE STRONY FIRMY ZEBRA, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM FIRMA ZEBRA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB STARANNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB INNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z NARUSZANIEM PRAW. FIRMA ZEBRA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. W ZAKRESIE, W JAKIM OPROGRAMOWANIE OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA ZAWIERA BIBLIOTEKI EMULACJI, TAKIE BIBLIOTEKI EMULACJI NIE DZIAŁAJĄ W 100% POPRAWNIE LUB NIE POKRYWAJĄ 100% EMULOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI, SĄ OFEROWANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I ZE WSZYSTKIMI WADAMI; WSZYSTKIE ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM AKAPICIE ORAZ W NINIEJSZEJ UMOWIE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TAKICH BIBLIOTEK EMULACYJNYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, PRZEKAZANE USTNIE LUB PISEMNIE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY ZEBRA LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE BĘDĄ UWAŻANE ZA ZMIENIAJĄCE NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ FIRMĘ ZEBRA W ZWIĄZKU Z GWARANCJĄ DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA LUB TWORZĄCE JAKIEKOLWIEK GWARANCJE ZE STRONY FIRMY ZEBRA.

12. APLIKACJE FIRM TRZECICH. Do tego Oprogramowania mogą być dołączane lub mogą być z nim pobierane niektóre aplikacje firm trzecich. Firma Zebra nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych aplikacji. Ponieważ firma Zebra nie ma żadnej kontroli nad takimi aplikacjami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Zebra nie odpowiada za takie aplikacje. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta z aplikacji firm trzecich na własne ryzyko i że całe ryzyko związane z niezadowalającą jakością, wydajnością, dokładnością i wysiłkiem spoczywa na użytkowniku. Użytkownik zgadza się, że firma Zebra nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty, w tym, ale nie wyłącznie, za jakiekolwiek szkody lub straty danych spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem bądź poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych w takiej aplikacji lub za jej pośrednictwem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z aplikacji firm trzecich podlega Warunkom użytkowania, Umowie licencyjnej, Polityce Prywatności lub innym tego typu porozumieniom oraz że wszelkie informacje lub dane osobowe, które użytkownik świadomie lub nieświadomie przekazuje takiemu zewnętrznemu dostawcy aplikacji, będą podlegać polityce prywatności dostawcy aplikacji firmy trzeciej, jeżeli taka polityka istnieje. FIRMA ZEBRA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UJAWNIENIE INFORMACJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW APLIKACJI FIRM TRZECICH. FIRMA ZEBRA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z PRZECHWYTYWANIEM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK DOSTAWCĘ APLIKACJI FIRMY TRZECIEJ LUB WYKORZYSTANIEM TAKICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TAKIEGO DOSTAWCĘ APLIKACJI FIRMY TRZECIEJ.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMA ZEBRA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ APLIKACJI FIRMY TRZECIEJ, ZWIĄZANE Z ICH ZAWARTOŚCIĄ LUB FUNKCJONALNOŚCIĄ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE ZA SZKODY SPOWODOWANE LUB ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI, PRZERWAMI, WADAMI, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, BRAKIEM POŁĄCZENIA, OPŁATAMI SIECIOWYMI, ZAKUPAMI W APLIKACJI ORAZ WSZELKIMI INNYMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, INCYDENTALNYMI, PRZYKŁADOWYMI LUB WTÓRNYMI SZKODAMI, NAWET JEŚLI FIRMA ZEBRA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ SZKÓD INCYDENTALNYCH LUB WTÓRNYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ ZATEM NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZEBRA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY, PODSTAWY POWÓDZTWA, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI FIRM TRZECICH BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE PRZEKROCZY GODZIWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ OPROGRAMOWANIA LUB KWOTY, JAKĄ NABYWCA ZAPŁACIŁ ZA OPROGRAMOWANIE. POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM SEKCJE 11, 12, 13) MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

14. Zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy firma Zebra może nie otrzymać należytego zadośćuczynienia w formie pieniężnej. Dlatego firma Zebra jest uprawniona do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego przeciwko takiemu naruszeniu od dowolnego właściwego sądu, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, bez wymogu złożenia zabezpieczenia. Prawa firmy Zebra do uzyskiwania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego nie ograniczają praw firmy do poszukiwania innych form zadośćuczynienia.

15. Modyfikacje. Żadna modyfikacja niniejszej Umowy nie jest wiążąca, chyba że jest ona sporządzona pisemnie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela strony, wobec której będzie zastosowana zmiana.

16. OGRANICZONE PRAWA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH RZĄDU USA. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie użytkowników końcowych rządu USA.  Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R., cz. 2.101, składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” oraz „dokumentacji oprogramowania komputerowego” w rozumieniu tych pojęć zdefiniowanym w 48 C.F.R., cz. 252.227-7014(a)(1) oraz 48 C.F.R., cz. 252.227-7014(a)(5) i używanym w 48 C.F.R., cz. 12.212 i 48 C.F.R., cz. 227.7202, gdzie ma to zastosowanie.  Zgodnie z 48 C.F.R., cz. 12.212, 48 C.F.R., cz. 252.227-7015, 48 C.F.R., cz. 227.7202-1 do 227.7202-4, 48 C.F.R., cz. 52.227-19, a także innymi stosownymi sekcjami przepisów Code of Federal Regulations, gdzie ma to zastosowanie, Oprogramowanie jest dostarczane i licencjonowane użytkownikom końcowym rządu USA (a) tylko jako przedmiot komercyjny, (b) z tylko tymi prawami, które są przyznawane wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie.             

17. PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsza umowa EULA podlega przepisom prawa stanu Illinois, bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych. Zastosowanie wobec niniejszej umowy EULA Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach związanych z międzynarodową sprzedażą towarów jest niniejszym wyraźnie wyłączone.