GK888t 桌面打印机支持

gk888t

使用符合您需要的紧凑型桌面标签打印机,打印更宽更多的标签。 这些通用型热敏标签打印机是多种应用的理想之选

在线技术支持

以下信息将只提供英文版本。

以下信息将只提供英文版本。

固件 版本说明 说明 下载
V71.17.14Z 下载 (2 MB)
V71.17.12Z Standard Release 下载 (2 MB)

以下信息将只提供英文版本。

GK888t Users Guide (en)

P1030829-001 Rev. A

下载

GK888t Quick Start Guide

P1030833-001 Rev. A

下载

ZKDU Users Guide (en)

P1059693-001 Rev.A

下载

ZKDU User’s Guide (es)

P1059693-001 Rev.A

下载

ZKDU User’s Guide (fr)

P1059693-021 Rev.A

下载

ZKDU User’s Guide (it)

P1059693-051 Rev.A

下载