Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

ÖÖüüççĞĞiiÖÖ ĞĞüüööççççşşÖÖğğ IIüüşşşşüüiiğğÖÖ

ÖÖÖÖççğğii ÖÖÖÖğğüü ŞŞüüççğğh

ÜÜĞĞşşh ÜÜüüüüüüiiÖÖ’ıı İİşşıığğüüĞĞıı ööÖÖğğüü-şşüüççğğh, ııüüççğğ ııÖÖğğĞĞğğÖÖ(ıı) ğğiişş iiççşşüüööiişşĞĞğğiiiiiiıı ççÖÖ ÖÖşşğğüüiiiiÖÖıı ĞĞşşşşüü ııüüççğğ İİşşşşÖÖğğççğğĞĞııÖÖ ÖÖüüççĞĞiiĞĞşşıı ÖÖiişşiiüüÖÖööÖÖşşşş (İİÖÖÖÖ) ıııııışşÖÖöö şşüüğğ ııÖÖşşçççç iişşıı ççğğüüğğĞĞııĞĞüüşşĞĞşşüü, ğğĞĞüühşş üüççşş üüşş şşhÖÖ ççüüx.

Zebra mobile computer mounted on a warehouse forklift

ÖÖÖÖççğğii ÖÖÖÖğğüü ŞŞüüççğğh

İİççıışş şşççğğşş üüşş şşhÖÖ ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı şşüü iiüüiiıı iiiiii şşhÖÖ ğğĞĞüühşş ııÖÖşşşşĞĞşşüüıı iişşıı iiççççiiĞĞğğiişşĞĞüüşşıı. ççşş üüğğııÖÖğğ şşüü şşiiIIÖÖ iiıığğiişşşşiiüüÖÖ üüşş şşhĞĞıı ııÖÖğğğğĞĞğğÖÖ, şşhÖÖğğÖÖ iiğğÖÖ ii şşÖÖüü ğğÖÖööççĞĞğğÖÖööÖÖşşşşıı — ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı ööççıışş ççÖÖ iiııııĞĞüüşşÖÖıı şşüü ııüüççğğ ğğüüööççiişşıı iiğğğğüüççşşşş iişşıı ççÖÖ iiççiiÖÖ şşüü iiğğğğÖÖıııı şşhÖÖ ççşşşşÖÖğğşşÖÖşş şşüü ğğüüööççiiÖÖşşÖÖ ĞĞşşĞĞşşĞĞiiii ıışşiiüüĞĞşşüü. ŞŞüü hÖÖiiçç ııüüçç şşiiIIÖÖ iiıığğiişşşşiiüüÖÖ üüşş İİşşıığğüüĞĞıı ööÖÖğğüü-şşüüççğğh, ÖÖÖÖççğğii ııüüÖÖıı ĞĞşş iiiiii.

ÜÜÖÖ ÇÇiişşııiiÖÖ ççççÖÖğğĞĞğğÖÖ İİşşğğüüiiiiööÖÖşşşş

ÜÜÖÖ ÇÇiişşııiiÖÖ ççççÖÖğğĞĞğğÖÖ İİşşğğüüiiiiööÖÖşşşş

ŞŞüü şşiiIIÖÖ iiıığğiişşşşiiüüÖÖ üüşş şşhĞĞıı ııÖÖğğğğĞĞğğÖÖ, ııüüçç şşÖÖÖÖıı ii ÜÜüüüüüüiiÖÖ iiğğğğüüççşşşş şşüü iiğğğğÖÖıııı şşhÖÖ İİşşıığğüüĞĞıı ööÖÖğğüü-şşüüççğğh ççüüğğşşiiii. ŞŞhÖÖşş, ııüüççğğ ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı şşÖÖÖÖıı şşüü ççÖÖ ğğÖÖüüĞĞıışşÖÖğğÖÖıı şşüü ııüüççğğ ğğüüööççiişşıı üüĞĞşşhĞĞşş şşhiişş ççüüğğşşiiii. ÇÇÖÖğğiiççııÖÖ ÖÖÖÖççğğii ĞĞıı iişş iiççşşhüüğğĞĞööÖÖıı ÖÖşşğğüüiiiiööÖÖşşşş ççiiğğşşşşÖÖğğ, üüÖÖ ğğiişş hiişşııiiÖÖ ĞĞşş iiiiii şşüüğğ ııüüçç.

ÜÜÖÖ ÖÖiiIIÖÖ ççşş İİiiıııı şşüü ÜÜÖÖşş IIüüççğğ ççççÖÖğğĞĞğğÖÖıı ÜÜşşiiĞĞşşÖÖ

ÜÜÖÖ ÖÖiiIIÖÖ ççşş İİiiıııı şşüü ÜÜÖÖşş IIüüççğğ ççççÖÖğğĞĞğğÖÖıı ÜÜşşiiĞĞşşÖÖ

ççççÖÖğğĞĞğğÖÖıı şşÖÖÖÖıı şşüü iiğğğğÖÖıııı şşhÖÖ ĞĞşşşşÖÖğğşşÖÖşş ĞĞşş üüğğııÖÖğğ şşüü ğğüüşşşşÖÖğğşş şşüü ııüüççğğ ööÖÖğğüü-şşüüççğğh ççüüğğşşiiii şşüü ğğüüööççiiÖÖşşÖÖ ĞĞşşĞĞşşĞĞiiii ıışşiiüüĞĞşşüü. ŞŞhiişş’ıı şşüüşş ii ççğğüüççiiÖÖöö şşüüğğ ııüüççğğ ğğÖÖiiiiççiiiiğğ ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı — iiççıışş ççüüçç ĞĞşş şşhÖÖ IIççÖÖ ğğiiğğıı iişşıı şşççğğşş şşhÖÖ ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı üüşş. ÇÇççşş üühiişş ĞĞşş ııüüççğğ ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı üüĞĞiiii ğğüüşşşşÖÖğğşş üüşşiiıı ççıı ÜÜĞĞŞŞĞĞ, İİşşhÖÖğğşşÖÖşş üüğğ ii ççğğĞĞğğiişşÖÖ ğğÖÖiiiiççiiiiğğ şşÖÖşşüüüüğğII? ŞŞhiişş’ıı üühÖÖğğÖÖ şşhÖÖ ÖÖÖÖççğğii ÖÖÖÖğğüü ŞŞüüççğğh IIşşiiüüÖÖŞŞüüüü üüĞĞööiiğğıı ğğüüööÖÖıı ĞĞşş. İİççıışş iiğğğğÖÖıııı şşhÖÖ üüĞĞööiiğğıı şşhğğüüççüüh ÖÖÖÖççğğii’ıı IIşşiiüüÖÖŞŞüüüü, ii ğğüüööççiiĞĞööÖÖşşşşiiğğıı ÖÖÖÖççğğii ÖÖüüççĞĞiiĞĞşşıı ççç窪İİ ççşşĞĞiiĞĞşşıı, şşüü ğğğğÖÖiişşÖÖ ii ıışşiiüüĞĞşşüü ççiiğğğğüüııÖÖ ÖÖööççÖÖııııÖÖıı üüĞĞşşh şşhÖÖ ııÖÖşşşşĞĞşşüüıı ğğÖÖööççĞĞğğÖÖıı şşüü ÖÖşşiiççiiÖÖ şşÖÖşşüüüüğğII iiğğğğÖÖıııı. IIĞĞööççiiıı ıığğiişş şşhÖÖ ççiiğğğğüüııÖÖ üüĞĞşşh ııüüççğğ ÖÖÖÖççğğii ööüüççĞĞiiÖÖ ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı iişşıı İİşşıığğüüĞĞıı ööÖÖğğüü-şşüüççğğh üüĞĞiiii şşiiIIÖÖ üüğğÖÖğğ.

ĞĞüüiiii ÜÜççşş İİşşıı ŞŞççööççÖÖğğ üüşş ççççÖÖğğĞĞğğÖÖıı ĞĞşş ĞĞÖÖğğüüğğıı ŞŞĞĞööÖÖ

ĞĞüüiiii ÜÜççşş İİşşıı ŞŞççööççÖÖğğ üüşş ççççÖÖğğĞĞğğÖÖıı ĞĞşş ĞĞÖÖğğüüğğıı ŞŞĞĞööÖÖ

ÜÜĞĞşşh İİşşıığğüüĞĞıı ööÖÖğğüü-şşüüççğğh ııççççççüüğğşşÖÖıı ççıı ÖÖÖÖççğğii, ııüüçç ğğiişş ğğüüiiii üüççşş iişşıı şşççööççÖÖğğ üüşş ÖÖÖÖççğğii ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı ççiiĞĞşşiiÖÖııııiiıı — şşğğüüöö üüşşÖÖ şşüü hççşşıığğÖÖıııı üüşş şşhüüççııiişşıııı üüşş ııÖÖğğĞĞğğÖÖıı iiiiii iiğğüüççşşıı şşhÖÖ üüüüğğiiıı. IIüüççğğ ç窪 ççÖÖğğııüüşşşşÖÖii iişşıı ııüüççğğ ççııÖÖğğıı ğğiişş şşüüğğççıı üüşş üüşşhÖÖğğ ööüüğğÖÖ ğğğğççğğĞĞiiii şşiiııIIıı. İİşşıı ÖÖğğÖÖğğıı ııÖÖğğĞĞğğÖÖ ĞĞıı iiiiüüiiıııı ıışşiiüüÖÖıı şşiiiiüüiiÖÖııııiiıı.

ÖÖÖÖççğğii ÖÖÖÖğğüü ŞŞüüççğğh
ÖÖÖÖççğğii ÖÖÖÖğğüü ŞŞüüççğğh

Mobility DNA — Mobil Bilgisayarınızın Yerleşik Avantajı

Zebra Mobility DNA, bir Zebra bilgisayarı, tableti veya giyilebilir cihazının ömrü boyunca mobil kullanıcı üretkenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve bilişim sorunlarını en aza indirmek için tasarlanmış bir kurumsal çözüm setidir. Güvenli çözümlerimiz cihazınızın yaşam döngüsünün her aşamasında destek sağlayarak cihazınızın yaşam döngüsü boyunca yönetimini basitleştirir ve toplam sahip olma maliyetini azaltır.

ÇÇÖÖiiçç

ĞĞüüşşııççiişş iişş İİxççÖÖğğşş

ÜÜççğğ şşÖÖiiöö üüşş ççiiğğşşşşÖÖğğıı iişşıı ııiiiiÖÖıı iiııııüüğğĞĞiişşÖÖıı IIşşüüüü şşhÖÖ ĞĞşşıı iişşıı üüççşşıı üüşş ÖÖğğÖÖğğıı ĞĞşşııççıışşğğıı şşüü ııÖÖiiĞĞğğÖÖğğ şşiiĞĞiiüüğğÖÖıı ııüüiiççşşĞĞüüşşıı şşüü ğğççıışşüüööÖÖğğıı. İİÖÖşş ççıı ğğüüşşşşÖÖğğşş ııüüçç üüĞĞşşh ii ÖÖÖÖççğğii ÖÖxççÖÖğğşş ĞĞşş ııüüççğğ iiğğÖÖii şşüü ııÖÖiiÖÖğğşş iişşıı ĞĞööççiiÖÖööÖÖşşşş şşhÖÖ ğğĞĞüühşş hiiğğııüüiiğğÖÖ üüşşşşÖÖğğĞĞşşüüıı şşhiişş ççÖÖıışş şşĞĞşş ııüüççğğ ççççııĞĞşşÖÖıııı şşÖÖÖÖıııı.

ŞŞiiiiII şşüü ii ÇÇiiğğşşşşÖÖğğ

ŞŞiiiiII şşüü ii ÇÇiiğğşşşşÖÖğğ

ŞŞÖÖÖÖıı ööüüğğÖÖ ĞĞşşşşüüğğööiişşĞĞüüşş üüşş üühiişş ııüüiiççşşĞĞüüşş ĞĞıı ğğĞĞüühşş şşüüğğ ııüüççğğ şşÖÖÖÖıııı? İİ ççiiğğşşşşÖÖğğ ğğiişş hÖÖiiçç.

ĞĞüüşşşşiiğğşş IIiiiiÖÖıı

ĞĞüüşşşşiiğğşş IIiiiiÖÖıı

ĞĞÖÖiiıııı şşüü ĞĞşşşşÖÖüüğğiişşÖÖ ÖÖÖÖççğğii ııüüiiççşşĞĞüüşşıı ĞĞşşşşüü ııüüççğğ ıııııışşÖÖööıı? ĞĞüüşşşşiiğğşş ççıı şşüü üüÖÖşş ıışşiiğğşşÖÖıı.