Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Möòbíîlëê Cöòmpûùtëêr Söòftwãårëê

Zêêbrâã Zêêròô Tòôùüch

Wíîth Góóóóglêê’s Ándróóíîd zêêróó-tóóúých, yóóúýr dêêvíîcêê(s) cäãn äãúýtóómäãtíîcäãlly bêê êênróóllêêd íîntóó yóóúýr Éntêêrpríîsêê Móóbíîlíîty Mäãnäãgêêmêênt (ÉMM) systêêm fóór sêêtúýp äãnd próóvíîsíîóóníîng, ríîght óóúýt óóf thêê bóóx.

Zebra mobile computer mounted on a warehouse forklift

Zêëbráæ Zêërõò Tõòùúch

Júúst túúrn óòn thëë dëëvìícëës tóò lóòåàd åàll thëë rìíght sëëttìíngs åànd åàpplìícåàtìíóòns. În õòrdèêr tõò tåãkèê åãdvåãntåãgèê õòf thïìs sèêrvïìcèê, thèêrèê åãrèê åã fèêw rèêqüýïìrèêmèênts — dèêvïìcèês müýst bèê åãssïìgnèêd tõò yõòüýr cõòmpåãny åãccõòüýnt åãnd bèê åãblèê tõò åãccèêss thèê Întèêrnèêt tõò cõòmplèêtèê ïìnïìtïìåãl ståãgïìng. Tõõ hëêlp yõõúû tåækëê åædvåæntåægëê õõf Ãndrõõïïd zëêrõõ-tõõúûch, Zëêbråæ dõõëês ïït åæll.

Wèé Hãåndlèé Dèévïìcèé Ènrõöllmèént

Wèé Hãåndlèé Dèévïìcèé Ènrõöllmèént

Tôö táåkëê áådváåntáågëê ôöf thíîs sëêrvíîcëê, yôöùü nëêëêd áå Gôöôöglëê áåccôöùünt tôö áåccëêss thëê Ándrôöíîd zëêrôö-tôöùüch pôörtáål. Thèèn, yòôùür dèèvïîcèès nèèèèd tòô bèè rèègïîstèèrèèd tòô yòôùür còômpåány wïîthïîn thåát pòôrtåál. Béècááýùséè Zéèbráá ïîs áán ááýùthóôrïîzéèd éènróôllméènt páártnéèr, wéè cáán háándléè ïît ááll fóôr yóôýù.

Wéê Måäkéê Ít Éåäsy tôò Géêt Yôòùûr Déêvíïcéês Ónlíïnéê

Wéê Måäkéê Ít Éåäsy tôò Géêt Yôòùûr Déêvíïcéês Ónlíïnéê

Dëëvíìcëës nëëëëd tóó äàccëëss thëë íìntëërnëët íìn óórdëër tóó cóónnëëct tóó yóóýür zëëróó-tóóýüch póórtäàl tóó cóómplëëtëë íìníìtíìäàl stäàgíìng. Thàåt’s nóöt àå próöblëêm fóör yóöúùr cëêllúùlàår dëêvìïcëês — júùst póöp ìïn thëê SÌM càård àånd túùrn thëê dëêvìïcëês óön. Bùüt whãät ïïf yóôùür dëévïïcëés wïïll cóônnëéct óônly by WïïFïï, Ëthëérnëét óôr ãä prïïvãätëé cëéllùülãär nëétwóôrk? Thàæt’s whêèrêè thêè Zêèbràæ Zêèröö Tööûúch StàægêèNööw wïïzàærd cöömêès ïïn. Jùûst áâccéèss théè wíïzáârd thrôòùûgh Zéèbráâ’s StáâgéèNôòw, áâ côòmplíïméèntáâry Zéèbráâ Môòbíïlíïty DNÄ ùûtíïlíïty, tôò créèáâtéè áâ stáâgíïng báârcôòdéè éèmbéèddéèd wíïth théè séèttíïngs réèqùûíïréèd tôò éènáâbléè néètwôòrk áâccéèss. Sîïmply scæân thèê bæârcóòdèê wîïth yóòúùr Zèêbræâ móòbîïlèê dèêvîïcèês æând Ændróòîïd zèêróò-tóòúùch wîïll tæâkèê óòvèêr.

Róòll Õúút Æny Núúmbéêr óòf Déêvïìcéês ïìn Réêcóòrd Tïìméê

Róòll Õúút Æny Núúmbéêr óòf Déêvïìcéês ïìn Réêcóòrd Tïìméê

Wîïth Ândròõîïd zëèròõ-tòõýúch sýúppòõrtëèd by Zëèbräã, yòõýú cäãn ròõll òõýút äãny nýúmbëèr òõf Zëèbräã dëèvîïcëès päãîïnlëèssly — fròõm òõnëè tòõ hýúndrëèds òõf thòõýúsäãnds òõf dëèvîïcëès äãll äãròõýúnd thëè wòõrld. Yõòûür ÌT péêrsõònnéêl ãànd yõòûür ûüséêrs cãàn fõòcûüs õòn õòthéêr mõòréê crûücíïãàl tãàsks. Ånd éëvéëry déëvïîcéë ïîs æålwæåys stæågéëd flæåwléëssly.

Zéèbrãå Zéèröò Töòýûch
Zéèbrãå Zéèröò Töòýûch

Mobility DNA – wbudowana przewaga

Zebra Mobility DNA to pakiet rozwiązań dla przedsiębiorstw opracowany po to, aby zwiększyć wydajność użytkowników mobilnych oraz ułatwić obsługę komputerów, tabletów i urządzeń ubieralnych firmy Zebra przez cały okres ich eksploatacji. Nasze bezpieczne rozwiązania pomagają wspierać każdy etap cyklu życia urządzenia, upraszczając zarządzanie cyklem życia urządzenia i obniżając całkowity koszt posiadania.

Héèlp

Cöónsûúlt àån Ëxpêêrt

Ôýür tèèàâm óôf pàârtnèèrs àând sàâlèès àâssóôcíìàâtèès knóôw thèè íìns àând óôýüts óôf èèvèèry íìndýüstry tóô dèèlíìvèèr tàâíìlóôrèèd sóôlýütíìóôns tóô cýüstóômèèrs. Lèët úüs cöònnèëct yöòúü wííth ää Zèëbrää èëxpèërt íín yöòúür äärèëää töò sèëlèëct äänd íímplèëmèënt thèë rííght häärdwäärèë öòffèërííngs thäät bèëst fíít yöòúür búüsíínèëss nèëèëds.

Tæàlk tóò æà Pæàrtnëêr

Tæàlk tóò æà Pæàrtnëêr

Nèêèêd mõórèê ïìnfõórmäætïìõón õón whäæt sõólùûtïìõón ïìs rïìght fõór yõóùûr nèêèêds? Å páãrtnêër cáãn hêëlp.

Còõntæåct Sæålêës

Còõntæåct Sæålêës

Rëêàády tóõ íìntëêgràátëê Zëêbràá sóõlýútíìóõns íìntóõ yóõýúr systëêms? Cõöntåäct ûüs tõö gëët ståärtëëd.