Informacje o gwarancji na produkty

Ograniczona gwarancja. Firma Zebra Technologies International, LLC, w tym podmioty z nią powiązane i spółki zależne pod kontrolą firmy Zebra („Zebra”), gwarantuje klientowi końcowemu, co następuje:

Definicje

  • „Klient końcowy” oznacza pierwotnego użytkownika Produktu.
  • „Sprzęt” oznacza fizyczny Produkt kupiony od firmy Zebra, w tym instrukcje czytelne maszynowo, dostarczone w wyłącznym celu uruchamiania Sprzętu po jego włączeniu.
  • „Produkt” oznacza opatrzony marką Zebra Sprzęt, Oprogramowanie lub części zamienne.
  • „Oprogramowanie” oznacza zbiorczo dostarczone przez firmę Zebra instrukcje czytelne maszynowo, używane przez procesor do wykonywania określonych operacji, inne niż czytelne maszynowo instrukcje używane w wyłącznym celu uruchamiania Sprzętu po jego włączeniu.

Gwarancja sprzętowa

Jeśli lista wyjątków od gwarancji produktowej firmy Zebra na stronie Lista wyjątków od gwarancji produktowej, lub umowa sprzedaży między firmą Zebra a klientem końcowym nie stanowi inaczej, Sprzęt jest objęty gwarancją przez okres dwunastu (12) miesięcy od daty wysyłki z firmy Zebra lub, z dowodem zakupu, od daty zakupu (obowiązuje data późniejsza), na wady produkcyjne i materiałowe, pod warunkiem, że Sprzęt pozostaje niezmieniony i jest używany w normalnych i właściwych warunkach oraz zgodnie z opublikowanymi danymi technicznymi firmy Zebra. Wyłączny obowiązek firmy Zebra w odniesieniu do wadliwego Sprzętu jest ograniczony do naprawy lub wymiany (według wyłącznego uznania firmy Zebra) ze „zwrotem do punktu serwisowego” i po wcześniejszej autoryzacji przez firmę Zebra. Klient końcowy jest odpowiedzialny za wysyłkę do firmy Zebra i ponosi wszystkie koszty i ryzyko związane z tym transportem. Zebra jest odpowiedzialna za wysyłkę zwrotną do klienta końcowego, chyba że Zebra, według własnego wyłącznego uznania, ustali, że dany Sprzęt nie jest wadliwy lub nie jest objęty gwarancją i w takim przypadku klient końcowy jest odpowiedzialny również za wysyłkę zwrotną. Klient końcowy nie będzie obciążany żadnymi opłatami za naprawy gwarancyjne. Zebra nie będzie odpowiedzialna za żadne uszkodzenia lub utratę Oprogramowania, danych czy wymiennych nośników danych ani za odtworzenie lub ponowną instalację żadnego Oprogramowania ani danych. W okresie gwarancji sprzętowej nie będzie udzielana żadna pomoc techniczna poza wsparciem wymaganym do ustalenia, czy potrzebna jest naprawa gwarancyjna.

Naprawy gwarancyjne będą wykonywane solidnie i profesjonalnie. Naprawa będzie zgodna pod każdym istotnym względem z odpowiednimi, opublikowanymi przez firmę Zebra danymi technicznymi przez okres trzydziestu (30) dni po zakończeniu naprawy albo do końca pierwotnego okresu gwarancji (obowiązuje okres dłuższy). Jedynym i wyłącznym środkiem prawnym dostępnym dla klienta końcowego w odniesieniu do naprawy gwarancyjnej będzie żądanie, aby Zebra przeprowadziła ponownie naprawę gwarancyjną, która była niezgodna z ww. danymi technicznymi.

Oprogramowanie „takie, jakie jest”

Oprogramowanie udostępniane jest na licencji „takie, jakie jest” bez gwarancji. Niezależnie od powyższego, o ile lista wyjątków od gwarancji produktowej firmy Zebra na stronie Lista wyjątków od gwarancji produktowej, lub umowa sprzedaży między firmą Zebra a klientem końcowym nie stanowi inaczej, dla oprogramowania podlegającego ograniczeniom i dla licencjonowanego oprogramowania demo wskazanego w witrynie internetowej zebra.com, klient końcowy może, przez okres 90 dni od daty pierwszej wysyłki danego Oprogramowania lub Sprzętu przez firmę Zebra lub, na podstawie dowodu zakupu lub licencji, od daty zakupu (obowiązuje data późniejsza), uzyskać nowe wersje oprogramowania, jeśli są dostępne, z portalu https://www.zebra.com/pl/pl/support-downloads.html oraz od działu pomocy technicznej.

Definicje dotyczące pomocy technicznej i powiązane informacje można znaleźć na stronie https://www.zebra.com/pl/pl/services/zebra-onecare-support-services.html

Postanowienia ogólne

Powyższe warunki gwarancji nie mogą być przeniesione przez klienta końcowego i nie dotyczą żadnego Produktu (i), który był naprawiany, naruszany, zmieniany lub modyfikowany, z wyjątkiem prac wykonanych przez firmę Zebra lub jej autoryzowanych serwisantów; (ii) w przypadku, gdy według wyłącznych ustaleń firmy Zebra wady lub uszkodzenia są wynikiem normalnego zużycia, niewłaściwego używania, zaniedbania, niewłaściwego przechowywania, działania wody lub innych cieczy, w tym zanieczyszczenia płynami ustrojowymi, wyciekania baterii, stosowania części lub akcesoriów niezatwierdzonych i niedostarczonych przez firmę Zebra, w tym m.in. głowic drukujących, nośników, materiałów eksploatacyjnych, baterii i innych urządzeń peryferyjnych, lub niewykonania podanych przez firmę Zebra instrukcji dotyczących obsługi przez operatora i okresowej konserwacji; lub (iii) który był poddany nietypowemu obciążeniu fizycznemu lub przeciążeniu elektrycznemu, niewłaściwemu używaniu, wypadkowi albo siłom lub zagrożeniom fizycznym wykraczającym poza normalne użytkowanie w ramach dopuszczalnych parametrów operacyjnych i środowiskowych określonych w odpowiednich danych technicznych.

Z WYJĄTKIEM WYRAŹNYCH GWARANCJI PODANYCH POWYŻEJ ZEBRA WYŁĄCZA WSZYSTKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB WYKONANYCH NAPRAW GWARANCYJNYCH, W TYM WSZYSTKIE DOROZUMIANE WARUNKI I GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRON TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU ORAZ ŻE OPROGRAMOWANIE, ROZWIĄZANIE LUB NAPRAWA GWARANCYJNA SPEŁNI WYMAGANIA ODBIORCY, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB ZAPEWNIENIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ BĘDZIE NIEPRZERWANE, PRYWATNE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE LUB BEZBŁĘDNE, ŻE WADY LUB BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ POPRAWIONE ORAZ ŻE SPRZĘT LUB OPROGRAMOWANIE BĘDĄ ZGODNE Z PRZYSZŁYMI PRODUKTAMI LUB WERSJAMI OPROGRAMOWANIA ALBO BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ ZE SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM INNYCH DOSTAWCÓW. ŚRODEK PRAWNY OKREŚLONY W NINIEJSZEJ GWARANCJI SPRZĘTOWEJ POWYŻEJ JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM DOSTĘPNYM DLA KLIENTA KOŃCOWEGO Z TYTUŁU REKLAMACJI GWARANCYJNYCH I W SPOSÓB WYRAŹNY WYŁĄCZA WSZYSTKIE INNE ŚRODKI, JAKIE MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE DLA KLIENTA KOŃCOWEGO Z MOCY PRAWA LUB NA ZASADZIE SŁUSZNOŚCI. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do określonego klienta końcowego.

FIRMA ZEBRA W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADA WOBEC KLIENTA KOŃCOWEGO ANI STRONY TRZECIEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI), ZNISZCZENIE ALBO UTRATĘ DANYCH (W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI), ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI FIRMY (GOODWILL) ANI ŻADNE INNE SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB WYNIKOWE ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM DOTYCZĄCYM PRODUKTÓW FIRMY ZEBRA. Niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód wynikowych lub wtórnych, dlatego powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do określonego klienta końcowego.

W ODNIESIENIU DO TRANSAKCJI ZAWIERANYCH W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII WARUNKI PODANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW DOZWOLONYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ I NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW USTAWOWYCH (I SĄ PODANE DODATKOWO DO NICH) DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TAKIM KLIENTOM KOŃCOWYM.