Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

The new and improved Support and Downloads pages are now live! You asked, and we listened. Visit the Support and Downloads Experience page to learn more about this update.

Informacje o gwarancji na produkty

Ograniczona gwarancja

Firma Zebra Technologies Corporation, w tym podmioty stowarzyszone i zależne znajdujące się pod wspólną kontrolą firmy Zebra („Zebra”), gwarantuje klientowi końcowemu, co następuje:

Definicje

  • „Klient końcowy” oznacza pierwotnego użytkownika Produktu.
  • „Sprzęt” oznacza fizyczny, namacalny Produkt zakupiony od firmy Zebra, w tym odczytywane maszynowo instrukcje dostarczone wyłącznie w celu rozruchu Sprzętu w czasie jego uruchamiania.
  • „Produkt” oznacza Sprzęt, Oprogramowanie lub części zamienne marki Zebra.
  • „Oprogramowanie” oznacza, łącznie, wszelkie dostarczone przez firmę Zebra odczytywane maszynowo instrukcje wykorzystywane przez procesor w celu wykonania określonych operacji inne niż odczytywane maszynowo instrukcje wykorzystywane wyłącznie w celu rozruchu Sprzętu w czasie jego uruchamiania.
     

Gwarancje na Sprzęt

O ile firma Zebra nie określiła inaczej w Liście odstępstw od warunków gwarancji na produkty lub w umowach sprzedaży zawartych między firmą Zebra a Klientem końcowym, Sprzęt objęty jest gwarancją na okres dwunastu (12) miesięcy od daty wysyłki od firmy Zebra lub, w przypadku posiadania dowodu zakupu, od daty zakupu, zależnie od tego, która data jest późniejsza, na wady produkcyjne i materiałowe, o ile Sprzęt nie został poddany modyfikacjom i był eksploatowany w normalnych i właściwych warunkach oraz zgodnie z opublikowanymi przez firmę Zebra danymi technicznymi. Wyłączne zobowiązanie firmy Zebra w związku z wadliwym Sprzętem ogranicza się do naprawy lub wymiany (według wyłącznego uznania firmy Zebra) na zasadzie „zwrotu do punktu serwisowego” po wcześniejszym uzyskaniu zgody firmy Zebra. Klient końcowy odpowiedzialny jest za przesyłkę do firmy Zebra i ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem. Firma Zebra będzie odpowiedzialna za przesyłkę zwrotną do Klienta końcowego, chyba że firma Zebra, wedle swojego wyłącznego uznania, ustali, że odnośny Sprzęt nie jest wadliwy lub objęty gwarancją, w którym to przypadku Klient końcowy będzie także odpowiedzialny za przesyłkę zwrotną. Za naprawy gwarancyjne od Klienta końcowego nie będzie pobierana żadna opłata. Firma Zebra nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenie lub utratę jakiegokolwiek programów, danych lub przenośnych nośników danych wchodzących w skład Oprogramowania ani za odzyskanie lub ponowną instalację jakichkolwiek programów lub danych wchodzących w skład Oprogramowania. W okresie obowiązywania gwarancji na Sprzęt wsparcie techniczne będzie zapewnione wyłącznie na potrzeby ustalenia, czy wymagana jest naprawa gwarancyjna.

Naprawy gwarancyjne wykonywane będą prawidłowo i w solidny sposób. Naprawiony produkt musi być zgodny we wszystkich istotnych aspektach z odnośnymi danymi technicznymi opublikowanymi przez firmę Zebra przez okres trzydziestu (30) dni po wykonaniu naprawy lub do końca pierwotnego okresu gwarancji, zależnie od tego, który okres jest dłuższy. Jedynym i wyłącznym środkiem prawnym do dyspozycji Klienta końcowego w odniesieniu do naprawy gwarancyjnej jest wystąpienie do firmy Zebra o ponowne wykonanie naprawy gwarancyjnej, która nie spełnia określonych wymogów.

Oprogramowanie w formie, „w jakiej jest”.

Oprogramowanie licencjonowane jest w formie, „w jakiej jest”, i nie podlega gwarancji. Niezależnie od powyższego, o ile firma Zebra nie określiła inaczej w Liście odstępstw od warunków gwarancji na produkty lub w umowach sprzedaży zawartych między firmą Zebra a Klientem końcowym, w przypadku oprogramowania zastrzeżonego lub licencjonowanych wersji demonstracyjnych oprogramowania, jak określono na stronie zebra.com, Klient końcowy może, przez okres 90 dni od momentu gdy Oprogramowanie lub Sprzęt zostały po raz pierwszy wysłane przez firmę Zebra lub, jeśli posiada dowód zakupu lub uzyskania licencji, od daty zakupu, zależnie od tego, co nastąpiło później, uzyskać dostępne wersje ze strony  https://www.zebra.com/pl/pl/support-downloads.html  oraz pomoc techniczną.

Definicje pomocy technicznej oraz powiązane materiały można znaleźć tutaj.

Ogólne

Powyższe postanowienia gwarancyjne są niezbywalne przez Klienta końcowego i nie odnoszą się do żadnego Produktu (i) który został naprawiony, zmieniony, zmodyfikowany lub przy którym manipulowano, o ile czynności takich nie dokonała firma Zebra lub jej autoryzowane punkty serwisowe; (ii) w zakresie, w jakim według wyłącznego uznania firmy Zebra wady lub uszkodzenia wynikają z normalnego zużycia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwego przechowywania, działania wody lub innych płynów w tym zanieczyszczenia płynami ustrojowymi, wycieku baterii, zastosowania części lub akcesoriów niezatwierdzonych lub niedostarczonych przez firmę Zebra, w tym w szczególności głowic drukujących, nośników, baterii i innych urządzeń peryferyjnych bądź z niezastosowania się do dostarczonych przez firmę Zebra instrukcji dotyczących użytkowania lub planowej konserwacji; lub (iii) który był przedmiotem nietypowego fizycznego lub elektrycznego obciążenia, nadużycia lub wypadku, bądź też był wystawiony na działanie sił wykraczających poza standardowe użycie w zakresie określonych parametrów roboczych i środowiskowych wskazanych w odnośnych kartach danych technicznych.

OPRÓCZ WYRAŹNYCH GWARANCJI OKREŚLONYCH POWYŻEJ FIRMA ZEBRA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB NAPRAW GWARANCYJNYCH, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE WARUNKI I GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO DANEGO ZASTOSOWANIA LUB CELU, I NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE LUB WYKONANIE NAPRAWY GWARANCYJNEJ BĘDZIE NIEPRZERWANE, PRYWATNE, TERMINOWE, BEZPIECZNE, DOKŁADNE I BEZBŁĘDNE, ŻE WADY LUB BŁĘDY W OPROGRAMOWANIU ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE SPRZĘT BĄDŹ OPROGRAMOWANIE BĘDZIE ZGODNE Z PRZYSZŁYMI PRODUKTAMI LUB WERSJAMI OPROGRAMOWANIA LUB BĘDZIE WSPÓŁPRACOWAĆ ZE SPRZĘTEM LUB OPROGRAMOWANIEM INNYCH PRODUCENTÓW. ŚRODEK PRAWNY PRZEDSTAWIONY POWYŻEJ W NINIEJSZYM PUNKCIE DOTYCZĄCYM GWARANCJI NA SPRZĘT JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM KLIENTOWI KOŃCOWEMU W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH I ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE ŚRODKI PRAWNE, JAKIE MOGĄ BYĆ DOSTĘPNE DLA KLIENTA KOŃCOWEGO Z MOCY PRZEPISÓW PRAWA STANOWIONEGO LUB NA MOCY ZASAD SŁUSZNOŚCI. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączeń lub ograniczeń gwarancji dorozumianej, powyższe ograniczenie lub wyłączenie może zatem nie mieć zastosowania w przypadku danego Użytkownika końcowego.    

FIRMA ZEBRA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC ŻADNEGO UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ANI ŻADNEJ STRONY TRZECIEJ ZA UTRATĘ ZYSKÓW (BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ), ŻADNE ZNISZCZENIE LUB UTRATĘ DANYCH (BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE), SZKODĘ DLA REPUTACJI FIRMY ANI ŻADNE INNE SZKODY SZCZEGÓLNE, WTÓRNE LUB INCYDENTALNE ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK ROSZCZENIEM DOTYCZĄCYM PRODUKTÓW FIRMY ZEBRA. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączeń lub ograniczeń szkód incydentalnych lub wtórnych, powyższe ograniczenie lub wyłączenie może zatem nie dotyczyć danego Użytkownika końcowego.

W PRZYPADKU TRANSAKCJI DOKONYWANYCH W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII, WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO, Z ZASTRZEŻENIEM ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, OGRANICZAJĄ ANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZKOWYCH PRAW USTAWOWYCH DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW TAKIM UŻYTKOWNIKOM KOŃCOWYM I OBOWIĄZUJĄ DODATKOWO DO TAKICH PRAW.

SKU OZNACZONE JAKO NIEPRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY, OBSŁUGI I/LUB UŻYCIA POZA TERYTORIUM CHIN SĄ OBJĘTE USŁUGĄ GWARANCYJNĄ ŚWIADCZONĄ PRZEZ FIRMĘ ZEBRA I/LUB AUTORYZOWANE CENTRA FIRMY ZEBRA WYŁĄCZNIE NA TERENIE CHIN KONTYNENTALNYCH.

Lista Odstępstw Od Gwarancji Na Produkty
Lista Odstępstw Od Gwarancji Na Produkty

Zobacz szczegółowe informacje o bieżącym zakresie gwarancji na wszystkie produkty marki Zebra.